Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

sambaanka
9630 4ee4
Reposted fromretro-girl retro-girl viakaatee kaatee
sambaanka
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon vianiskowo niskowo
sambaanka
9838 46d3
Reposted fromsohryu sohryu vianiskowo niskowo

October 21 2017

sambaanka
Nikt nie lubi samotności. Ja tylko nie próbuję się z nikim na siłę zaprzyjaźniać. To prowadzi do rozczarowań.
— Haruki Murakami – Norwegian Wood
Reposted fromhelven helven viagabrynia gabrynia
sambaanka
 Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo Ci zależy, dopóki nie przestaniesz.
— może to klucz do sukcesu?
Reposted fromlovvie lovvie viagabrynia gabrynia

October 20 2017

sambaanka
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia vianiskowo niskowo

October 19 2017

sambaanka
sambaanka
Reposted frombluuu bluuu
sambaanka
sambaanka
9327 62a0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazapachsiana zapachsiana
sambaanka
3367 c08f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viazapachsiana zapachsiana
sambaanka
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vianiskowo niskowo

October 18 2017

4111 9ed6 500

thelindaedit:

Dashacrawford

Reposted fromtosiaa tosiaa viazapachsiana zapachsiana
sambaanka

October 17 2017

sambaanka
Reposted fromFlau Flau viagabrynia gabrynia
sambaanka

October 16 2017

sambaanka
sambaanka
sambaanka
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl