Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

sambaanka
2213 5e0f 500
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viageralt geralt
sambaanka
7694 a22f 500
Reposted fromslodziak slodziak viageralt geralt
sambaanka
8954 f395
Reposted fromanarxoaplytos anarxoaplytos viageralt geralt
sambaanka
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacudoku cudoku

July 06 2018

sambaanka
9525 fcce 500
fb.com
Reposted frompierdolony pierdolony viacudoku cudoku
sambaanka
9474 8469
Reposted fromonlyman onlyman viakaatee kaatee

June 28 2018

sambaanka
5838 e204
Nietzsche powiedział, że czasem dochodzimy do momentu, w którym robi się tak źle, że można uczynić tylko jedno z dwojga - śmiać się albo oszaleć. Dzisiaj trzecią możliwością jest taniec. - Jonathan Carroll – Białe jabłka
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour vianiskowo niskowo
3182 ca29 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianiskowo niskowo
sambaanka
sambaanka
7623 3929 500
Reposted fromPoranny Poranny viamy-anxieties my-anxieties
sambaanka
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viamy-anxieties my-anxieties
sambaanka
Reposted frombluuu bluuu viazapachsiana zapachsiana
sambaanka
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski
sambaanka
sambaanka
1631 b689 500
Bunny
sambaanka
6167 4549 500
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viazapachsiana zapachsiana
sambaanka
9042 623c
Reposted fromSanthe Santhe viageralt geralt
sambaanka
8954 f395
Reposted fromanarxoaplytos anarxoaplytos vianiskowo niskowo
sambaanka
4046 1caf
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
sambaanka
Może dziewięćdziesięciu dziewięciu na sto ludzi Cię zawiedzie, ale piękno świata tkwi w błędzie statystycznym.
— "Hart of Dixie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viakaatee kaatee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl